Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o Sprzedaży Pustostanu w Sarbach

         Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo Henryków  ul. Polna 5, 57-210  Henryków  działając  na  podstawie  art. 40a  ustawy  z  dnia  28  września  1991 r.  o  lasach  ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2129 z póź. zm.) podaje do publicznej  wiadomości  skorygowany  wykaz  lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz  został  zatwierdzony  przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  w dniu 13.12.2019 roku    i opublikowany w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych  nr 1(313)/2019.

   

 

Lp.

 

Nazwa nadleśnictwa

Obrębu leśnego,

Oddział  i pododdział

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

Nazwa gminy,

Adres nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr ewid. działki,

Nr księgi wieczystej,

Pow. działki (m²),

Udział w działce

Udział  w budynku

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

 

 

1.

 

Henryków

Henryków

164 A

i (część), j (część)

 

Sarby

Przeworno

Sarby 29

57 – 130 Przeworno

 

78/178

WR1T/00031358/8

1479 m2

 

Budynek  mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 168,63m2 wraz

z budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 84,57m2.

Pustostan.

 

Wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 61 000,00 zł.

 

Zamiar nabycia  wskazanego wyżej  lokalu  wolnego  (pustostanu) pracownicy  i byli pracownicy  Lasów Państwowych, o  których  mowa w art. 40a  ust. 9  ustawy  o  lasach, zgłaszają Sprzedającemu  w  formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży ww. lokalu  w prasie tj. do dnia 27. 03.2019 r.  na adres: PGL LP  Nadleśnictwo  Henryków, ul.  Polna 5,  57-210  Henryków.

Pisemny wniosek, o którym mowa wyżej winien zostać złożony na adres: PGL LP  Nadleśnictwo  Henryków, ul.  Polna 5,  57-210  Henryków  i winien zawierać:

  1. oznaczenie pracownika / byłego pracownika, który składa wniosek (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
  2. dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy o lasach,
  3. propozycję sposobu zapłaty należności, a w szczególności rat, w jakich zostanie spłacona należność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowej można uzyskać pod w siedzibie Nadleśnictwa  Henryków , od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 7 30 do 14 00.  Osobą  upoważnioną  do udzielania informacji jest  Sekretarz Nadleśnictwa tel. 74 810 50 33 wew.671; kom. 723 556 333.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia