Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż nieruchomości - działka nr 149/296 w Muszkowicach

Drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Muszkowicach - działka nr 149/296

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków (Sprzedający) z siedzibą w Henrykowie przy ul. Polnej 5, ogłasza drugi ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków. Sprzedaż  nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wyrażoną w piśmie z dnia 02.08.2016 r. znak sprawy DZ.2281.48.2016 i prowadzona jest na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 788 z późn. zm.), przy czym postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu  przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania  negocjacji cenowej  w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie  Lasów Państwowych (DZ. U. z 2007 r.  Nr 78 poz. 532).

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży objęta jest księgą wieczystą nr SW1Z/00056477/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

  1. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków.

Działka nr 149/296 położona w Muszkowicach, obręb ewidencyjny nr 0012 Muszkowice, grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych (zadrzewienie na pastwisku). W ewidencji gruntów działka posiada klasę użytków Lzr-PsIII. W księdze wieczystej jako sposób korzystania ujawniony jest grunt leśny.

  1. Powierzchnia nieruchomości – 0,1042 ha
  1. Opis nieruchomości.

Działka gruntu niezabudowana, teren działki posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej. Działka przydatna do zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: SUiKZP) w zakresie z ograniczeniami wynikającymi z występującymi zadrzewieniami, w tym drzewami leśnymi oraz znacznym nachyleniem gruntu od strony zaplecza do frontu. Działka położona jest w strefie pośredniej miejscowości, w otoczeniu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Kształt i rzeźba działki nieregularny, mało funkcjonalny. Grunty działki z dostępem do sieci wodociągowej, elektrycznej i drogi publicznej asfaltowej. Przystanek autobusowy w odległości ok. 0,2 km.


Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher