Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zasady wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie  RDLP we Wrocławiu.

 

Za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) uznaje się obszary zgłoszone przez nadleśnictwa oraz wyłonione w procesie weryfikacji istotnych obszarów pod względem walorów przyrodniczych  w skali regionalnej i krajowej, objęte trybem konsultacji społecznych .

Lasy HCVF podzielone są na poszczególne kategorie umieszczone na mapach numerycznych  i ujete w w Programie Ochrony Przyrody  - elementu Planu Urządzenia Lasu.

Lasy HCVF podlegają corocznemu monitoringowi, pod kątem  pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń, mogących wpłynąć  na obniżenie ich przyrodniczej wartości.

Kategorie HCVF:

HCVF 1 : Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych. W ich skład wchodzą:

HCVF 1.1. : obszary chronione:

HCVF 1.1.1. – lasy w rezerwatach przyrody, przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody, bez kompromisu z potrzebami gospodarki.

HCVF 1.1.2. – lasy w parkach krajobrazowych, w których celem jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

HCVF 2.: Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej ( w tym HCVF 2.1.)

HCVF 3.: Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, brzeziny, świerczyny bagienne)

HCVF 3.2. – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, świerkowe bory górnoreglowe, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

 

HCVF 4.: Lasy pełniące funkcje w sytuacjach kryzysowych

HCVF 4.1. – lasy wodochronne

HCVF 4.2. – lasy glebochronne

 

HCVF 6.: Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności ( w tym HCVF 6.1)

 
Monitoring lasów za rok 2012

1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 244,66 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 103,62 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 138,18 ha,
4.    Odnowienia złożone – na powierzchni 19,03 ha,
5.    Pozostałe prace odnowieniowe – na powierzchni 29,31 ha,
6.    Rębnie złożone – na powierzchni 96,41 ha
7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 7,77 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 31,91 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 90,12 ha

 

Monitoring Lasów HCVF za rok 2013

 
W 2013 roku w drzewostanach HCVF wykonano następujące prace leśne:
 
1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 580,65 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 166,96 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 163,69 ha,
4.    Odnowienia złożone – na powierzchni 105,02 ha,
5.    Pozostałe prace odnowieniowe – na powierzchni 29,31 ha,
6.    Rębnie złożone – na powierzchni 118,60 ha
7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 8,97 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 39,78 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 29,19 ha
 
 
Monitoring lasów za rok 2014

1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 363,37 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 71,41 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 190,32 ha,
4.    Odnowienia złożone – na powierzchni 88,63 ha,
5.    Pozostałe prace odnowieniowe – na powierzchni 4,27 ha,
6.    Rębnie złożone – na powierzchni 117,25 ha
7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 7,51 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 267,00 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 9,02 ha

 

Monitoring lasów za rok 2015


1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 167,04 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 22,39 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 43,30 ha,
4.    Odnowienia  – na powierzchni 31,27 ha,
5.    Pozostałe prace odnowieniowe – na powierzchni 33,09 ha,
6.    Rębnie złożone – na powierzchni 116,32 ha
7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 1,13 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 82,88 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 42,52 ha

 

Monitoring lasów za rok 2016

1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 107,1 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 33,96 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 56,64 ha,
4.    Odnowienia  – na powierzchni 45,9 ha,
5.    Pozostałe prace odnowieniowe – na powierzchni 1,81 ha,
6.    Rębnie złożone – na powierzchni 1359,52 ha, (w tym drzewostany uszkodzone od suszy i szkodników wtórnych: 861,02 ha)

7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 2,74 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 356,39 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 192,72 ha

 

Monitoring lasów za rok 2017

1.    Pielęgnowanie gleby – na powierzchni 136,52 ha,
2.    Czyszczenia wczesna – na powierzchni 44,72 ha,
3.    Czyszczenia późne – na powierzchni 108,58 ha,
4.    Odnowienia  – na powierzchni 45,42 ha,
5.    Rębnie złożone – na powierzchni 1213,16 ha, (w tym drzewostany uszkodzone od suszy i szkodników wtórnych 811,86ha)       

7.    Rębnie zupełne – na powierzchni 4,68 ha,
8.    Trzebieże późne – na powierzchni 429,26 ha,
9.    Trzebieże wczesne – na powierzchni 125,01 ha

 

Większość zabiegów wykonywanych miała neutralny wpływ na drzewostany HCVF. Część prac miała pływ pozytywny, ponieważ w trakcie ich wykonywania były popierane gatunki charakterystyczne dla danego siedliska. Zręby zupełne jakie zostały wykonane zostały odnowione w tym samym roku przez co ewentualny negatywny wpływ został ograniczony do bezwzględnego minimum.